Git hosting

oiio: CHICKEN Scheme bindings to OpenImageIO

Clone

git clone https://depp.brause.cc/oiio.git

Files

Size Path
examples/
63 .gitignore
1483 LICENSE
1932 oiio-glue.h
578 oiio-module.scm
563 oiio.egg
5444 oiio.scm