Git hosting

oiio: CHICKEN Scheme bindings to OpenImageIO

Clone

git clone https://depp.brause.cc/oiio.git

Files

Size Path
examples/
63 .gitignore
1483 LICENSE
1932 oiio-glue.h
5444 oiio-impl.scm
517 oiio.egg
606 oiio.scm